Regulamin 
Profil
Wyszukaj
Statut Klubu
Grimuar
Kapituła
Moderator
Ulcus
Postów: 1037
Punkty: 2519
Statut Klubu Studenckiego:
Studencki Klub Miłośników Fantastyki i Gier Fabularnych
„Grimuar”Rozdział I

Postanowienia Ogólne

Art. 1
§1. Studencki Klub Miłośników Fantastyki i Gier Fabularnych "Grimuar" (zwany dalej
"Klubem";) jest stowarzyszeniem osób fizycznych, powstałym z inicjatywy studentów
Uniwersytetu im. Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, opartym na wzajemnych
więzach koleżeństwa,
prowadzącym działalność za zgodą i w porozumieniu z Uniwersytetem.

§2. Klub działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz przepisy
wewnętrzne Uczelni.

§3. Klub podlega rejestracji w rejestrze uczelnianych organizacji studenckich prowadzonym
przez Rektora UMCS.

Art. 2
§1. Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska, w szczególności miasto Lublin i
miasteczko uniwersyteckie Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej.

§2. Siedzibą Klubu jest miasto Lublin.


Rozdział II
Cele działalności i sposoby jej realizacji

Art. 3
§1. Celem działalności Klubu jest:
1) popularyzacja wśród studentów szeroko pojętej fantastyki.
2) poszerzanie wiedzy i zainteresowań studentów.
3) aktywizacja środowiska akademickiego poprzez:
• umożliwienie reprezentacji na ogólnopolskich konwentach;
• czynne uczestnictwo w oficjalnych imprezach studenckich („Kozienalia”,
„Juvenalia” etc.);
• współpracę z innymi uczelnianymi organizacjami studenckimi i samorządem
studenckim przy realizacji zadań związanych z działalnością kulturalną i twórczym
spędzaniem czasu przez studentów.

§2. Działalność ta realizowana jest w szczególności przez:
1) spotkania, którymi są:
• zwyczajne, cotygodniowe spotkania w wyznaczonym domu studenckim na których
osoby należące do Klubu dzielą się z innymi swoją wiedzą i zainteresowaniami z
dziedziny fantastyki i gier fabularnych prowadząc prelekcje tematyczne;
• nadzwyczajne, zwoływane przez Kapitułę.
2) aktywny udział w życiu studenckim, w sposób określony w §1 pkt 3.
3) imprezy związane z fantastyką (LARP'y, minikonwent "Akademikon";).
4) wyjazdy na ogólnopolskie konwenty fantastyki.
5) współpracę z innymi organizacjami o podobnym profilu działalności.
6) inne, nie wymienione, a uznane przez Kapitułę Klubu.


Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

Art. 4
§1. Członkami Klubu mogą być tylko studenci UMCS dowolnego kierunku i toku oraz
nauczyciele akademiccy UMCS.

§2. Osoby nie spełniające wymagań z §1. mogą uczestniczyć w działalności Klubu jako
Sympatycy, bez praw wynikających z członkostwa. Jednocześnie zobowiązani są oni do
podejmowania działań służących rozwojowi Klubu i jego działalności.

Art. 5
§1. Członkostwo w Klubie przyznaje Kapituła, biorąc pod uwagę udział w formach
działalności Klubu, określonych w art.3 §2.

§2. Każdy spełniający wymagania z art.4 §1. może zadeklarować Kapitule chęć wstąpienia
w poczet członków Klubu.

§3. W przypadku negatywnej decyzji dotyczącej przyjęcia w poczet członków Klubu
kandydat zostanie poinformowany przez Prezesa Klubu na najbliższym spotkaniu
zwyczajnym od dnia podjęcia decyzji.

§4. W przypadku negatywnej decyzji dotyczącej przyjęcia w poczet członków Klubu
kandydat ma także prawo do złożenia odwołania do Trybunału w terminie nie
przekraczającym siedmiu dni od otrzymania decyzji.

§5. O decyzja Trybunału w sprawie członkostwa w Klubie kandydat zostanie
poinformowany na najbliższym spotkaniu zwyczajnym od momentu złożenia
odwołania.

§6. Trybunał jest ostateczną instancją odwoławczą.

Art. 6
Członek Klubu ma pełne prawa wynikające z członkostwa w Klubie, w tym:
1) bierne i czynne prawo wyborcze do Kapituły.
2) prawo do uczestnictwa we wszystkich walnych zebraniach.
3) prawo uczestnictwa we wszystkich przejawach działalności Klubu.

Art. 7
§1. Utrata członkostwa w Klubie następuje:
1) na skutek śmierci członka.
2) na wniosek zainteresowanego.
3) decyzją Kapituły, w rezultacie rażącego przekroczenia obowiązków członka
Klubu.
4) na uzasadniony, a nie mieszczący się w poprzednim punkcie wniosek członka
Klubu, zatwierdzony przez Walne Zebranie uchwałą zapadłą większością ¾
głosów.
5) w przypadku gdy członek przestaje spełniać wymagania z art. 4 §1.

§2. Utrata członkostwa w Klubie powoduje natychmiastową utratę wszystkich
piastowanych w nim stanowisk oraz wszystkie wynikające z tego konsekwencje.


Art. 8
Każdy członek Klubu jest zobowiązany do:
1) przestrzegania niniejszego statutu, Regulaminu Domów Studenckich UMCS, prawa
powszechnie obowiązującego oraz zasad współżycia społecznego i dobrego obyczaju.
2) podejmowania działań służących rozwojowi Klubu i jego działalności.
3) terminowego wpłacania składek.


Rozdział IV
Organy Klubu

Art. 9
§1. Kapituła składa się z od dwóch do trzech osób o jednakowych kompetencjach, zwanych dalej członkami Kapituły, którym przewodniczy Prezes.

§2. Kapituła stanowi organ sprawujący zarząd pod przewodnictwem Prezesa, do jej
kompetencji należy tworzenie warunków rozwoju i prawidłowego funkcjonowania Klubu,
w szczególności poprzez:
1) prowadzenie bieżących spraw Klubu, takich jak cotygodniowe spotkania zwyczajne
Klubu i wyznaczanie terminów spotkań nadzwyczajnych.
2) organizowanie działalności Klubu zgodnie z celami określonymi w Statucie
3) reprezentacja Klubu na zewnątrz, na zasadach opisanych w art.9 §5.
4) nadawanie członkostwa w Klubie i prowadzenie ewidencji członków
5) przygotowywanie projektów zmian Statutu i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu
członków Kapituły
6) zarządzanie majątkiem Klubu pod kontrolą Trybunału

§3. Wszelkie decyzje Kapituła podejmuje kolegialnie w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem art.10 §11., na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa minimum raz w miesiącu.

§4. Prezes posiada następujące kompetencje:
1)zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Kapituły, podczas których ma decydujący
głos we wszystkich sprawach spornych;
2)reprezentacja Klubu na zewnątrz, na zasadach opisanych w art.9 §5.

§5. Klub jest reprezentowany na zewnątrz w następujący sposób:
1) Prezes reprezentuje Klub samodzielnie.
2) pozostali członkowie Kapituły reprezentują Klub łącznie, minimum dwuosobowo.

Art. 10
§1. Kapituła powoływana jest na kadencję trwającą jeden pełny rok akademicki
• począwszy od pierwszego w nowym roku zebrania wyborczego.

§2. Wybory do Kapituły odbywają się podczas zebrania wyborczego, którego termin
ogłaszany jest przez Kapitułę minimum dwa tygodnie wcześniej na zebraniu
zwyczajnym;

§3. Wybory do Kapituły są: bezpośrednie, równe i tajne pod rygorem nieważności;

§4. Nad poprawnością wyborów do Kapituły czuwa dwuosobowa, wybrana spośród nie
kandydujących, Komisja Skrutacyjna, która po zakończeniu głosowania liczy głosy i
przekazuje wyniki obecnym na zebraniu oraz protokołuje przebieg zebrania
wyborczego.

§5. Do głosowania uprawnieni są wszyscy członkowie Klubu obecni na zebraniu
wyborczym.

§6. Kandydatem do Kapituły może być każdy zgłoszony członek Klubu.

§7. Kandydaci do Kapituły mogą zgłaszać swoją kandydaturę sami, każdy członek Klubu
ma ponadto prawo zaproponować kandydaturę innego członka, który po wyrażeniu
chęci startu w wyborach - staje się kandydatem.

§8. Aby wybory do Kapituły mogły się odbyć, wymagane jest minimum sześciu kandydatów.
W przypadku braku tego minimum wybory zostają przesunięte na termin wyznaczony
przez Kapitułę.

§9. Każdy uprawniony do głosowania może wybrać od jednego do dwóch Kandydatów.

§10. Wybory są protokołowane przez Komisję Skrutacyjną, która zaświadcza ważność
wyborów podpisami pod protokołem.

§11. Prezes wybierany jest spośród samych członków Kapituły w głosowaniu tajnym na
pierwszym posiedzeniu po wyborach członków Kapituły.

§12. Każdy z członków Kapituły ma prawo zgłoszenia kandydatury na Prezesa, zarówno
swojej, jak i innego członka Kapituły.

Art. 11
§1. Odwołanie Prezesa Kapituły następuje:
1) na wniosek samego Prezesa.
2) na wniosek Trybunału.
3) na wniosek pięciu członków Klubu.

§2. Odwołania Prezesa dokonuje Walne Zebranie członków Klubu uchwałą, większością ¾
ważnie oddanych głosów.

§3. Odwołanie ze stanowiska Prezesa nie powoduje utraty stanowiska w Kapitule.

§4. Odwołanie Kapituły następuje:
1) na wniosek samej Kapituły, podjęty jednogłośną jej decyzją.
2) na wniosek Trybunału.
3) na wniosek grupy dziesięciu członków Klubu.

§5. Odwołania Kapituły dokonuje Walne Zebranie członków Klubu uchwałą, większością ¾
ważnie oddanych głosów;

§6. Odwołanie członka Kapituły następuje:
1) na wniosek samego zainteresowanego.
2) na wniosek Trybunału.
3) na wniosek członka Klubu.

§7. Odwołania członka Kapituły dokonuje Walne Zebranie członków Klubu uchwałą,
większością 2/3 ważnie oddanych głosów.

§8. Kapituła powołuje spośród swego składu, wyłączając osobę odwołaną, nowego Prezesa
na miejsce odwołanego według zasad określonych w art.10 §11.

§9. W razie odwołania członka Kapituły bądź całej Kapituły przeprowadzane są wybory
uzupełniające na kolejnym zebraniu wyborczym, którego termin wyznacza Kapituła lub
Walne Zebranie członków Klubu, przepisy dotyczące wyborów Kapituły stosuje się
odpowiednio.

Art. 12
§1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.

§2. Walne Zebranie obraduje na każdym spotkaniu zwyczajnym jeśli minimalna liczba
członków Klubu w nim uczestniczących wynosi osiem osób.

§3. Walne Zebranie podejmuje uchwały w sprawach określonych statutem oraz wybiera i
odwołuje Kapitułę i Trybunał.

§4. Wszystkie uchwały Walnego Zebrania do ważności wymagają zwykłej większości
głosów, jeśli statut nie stanowi inaczej.

Art. 13
§1. Trybunał stanowi organ kontrolny Klubu.

§2. Trybunał ma pełny wgląd w działalność Klubu, w szczególności w decyzje podejmowane
przez Kapitułę, pod kątem zgodności z obowiązującym prawem i statutem, a także
prawo do żądania informacji i wyjaśnień dotyczących tejże działalności;

§3. Trybunał składa się z trzech osób, przy czym zabronione jest łączenie stanowisk w
Kapitule i Trybunale.

§4. Trybunał ma prawo wystąpić o odwołanie członków Kapituły, całej Kapituły, jej Prezesa
w razie stwierdzenia nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem Klubu lub naruszenia
obowiązków członka Klubu.

§5. Wszelkie decyzje Trybunał podejmuje jednomyślnie.

§6. Odwołania Trybunału dokonuje Walne Zebranie członków uchwałą, większością ¾
ważnie oddanych głosów.
§7. Do powoływania Trybunału oraz uzupełniania jego składu stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące Kapituły.


Rozdział V
Majątek Klubu

Art. 14
§1. Źródłem finansowania Klubu są comiesięczne składki, wnoszone przez członków Klubu.

§2. Wysokość składki ustala uchwałą Walne Zebranie członków Klubu corocznie na każdy
nowy rok akademicki;

§3 Kapituła może także występować o dotacje do władz Uczelni jak i innych podmiotów.

§4. Majątkiem Klubu zarządza Kapituła pod kontrolą Trybunału.


Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

Art. 15
§1. Walne Zebranie członków przyjmuje uchwałą projekty zmian w statucie przedstawione
przez Kapitułę, Prezesa lub grupę pięciu członków Klubu.

§2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, a uchwały zapadają zwykłą większością
głosów.

§3. Rozwiązanie Klubu następuje:
1) w skutek uchwały Walnego Zebrania co najmniej ¾ liczby wszystkich
członków Klubu, większością ¾ ważnie oddanych głosów;
2) z mocy postanowień samego statutu, jeśli w przeciągu miesiąca od wygaśnięcia
mandatu Kapituły lub Trybunału nie zostaną one powołane na nową kadencję.
§4. W przypadku rozwiązania Klubu jego majątek przechodzi na własność Uczelni.


Rozdział VII
Postanowienia końcowe

Art. 16
§1. Wszelkie kwestie sporne, nieuregulowane przez statut rozstrzyga Walne Zebranie
uchwałą.

§2. Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez władze Uczelni oraz po przyjęciu go
przez Walne Zebranie większością ¾ ważnie oddanych głosów w obecności co najmniej
¾ liczby wszystkich członków Klubu.
Offline
Profil
Wiadomość
Odpowiedz